Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Priimti sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos

UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ agrochemijos prekybinio sandėlio rekonstrukcija. 2006-11-14 Nr.2786/89

2006-11-28

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB „KESKO AGRO LIETUVA“, Savanorių pr. 191, LT-02300 Vilnius, tel.(8-5) 247 7404

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ agrochemijos prekybinio sandėlio rekonstrukcija.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas. UAB „SWECO BKG“, A.Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius, tel. (8-5) 262 2621.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Verslo g. 9, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno raj., Kauno apskr.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Poveikio aplinkai vertinimo objektas – agrochemijos prekybinis sandėlis pastatytas ir pradėtas eksploatuoti 2004 metais. Pagal suderintą projektą buvo numatyta, kad pastatytame cheminių medžiagų sandėlyje bus saugojama iki 10t pesticidų, taip pat, įrengtas sandėlis ir prekybinis salonas, kuriame prekiaujama žemės ūkio reikmenimis (tame tarpe žemės ūkyje naudojamais įrengimais, jų atsarginėmis detalėmis ir pan.), žemės ūkio mašinų ir kitų įrengimų aptarnavimo (serviso) patalpos. Žemės sklypo plotas yra 3,2162ha. Pagrindinių prekybinių ir sandėlių patalpų plotai yra sekantys: 586,74m² - bendras prekybinis plotas, 367,76m² – remonto dirbtuvių plotas, 446,59m² – cheminių medžiagų sandėlio plotas, 870,6m² – nešildomo sandėlio žemės ūkio technikai plotas, 847m² – pagrindinio sandėlio, kuriame laikomos prekės bei įranga žemės ūkiui, gyvulininkystei, plotas. Šiuo metu planuojama išplėsti sandėliavimą iki 300 t mineralinių trąšų ir pesticidų, nekeičiant prekybinio sandėlio esamų patalpų išplanavimo. Atsižvelgiant į prekių rūšį ir gabaritus, bus įrengti pravažiavimai autopakrovėjams. Prekės bus transportuojamos, kraunamos ir iškraunamos tik su euro padėklais, sandėliuojamos surenkamuose metaliniuose stelažuose. Objekto SAZ (su sklypo riba) nustatytas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kuris yra poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dalis.


Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti:

1.Nuotekos

Planuojamas padidinti sandėliavimo pajėgumas iki 300t nepadidins požeminio geriamojo vandens suvartojimo bei objekto technologiniame procese susidarančių ir tvarkomų nuotekų kiekio. Dėl šios priežasties ataskaitoje nenagrinėtos papildomos galimą poveikį aplinkai mažinančios priemonės.

2.Aplinkos oras

Atliktoje aplinkos oro užterštumo prognozėje nustatyta, kad leidžiamos ribinės vertės neviršijamos nei viename iš visų nagrinėtų atvejų. Numatomas tik nežymus poveikis aplinkos orui ir poveikio sumažinimo priemonės nenagrinėtos.

3.Dirvožemis

Kadangi planuojama ūkine veikla nenumatomas poveikis dirvožemiui, poveikį mažinančios priemonės nenagrinėtos.

4.Biologinė įvairovė

Poveikis biologinei įvairovei nenumatomas, poveikį mažinančios priemonės nenagrinėtos.

5.Kraštovaizdis

Planuojama ūkinė veikla bus sukoncentruota sandėlio viduje, todėl poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas.

Pateiktų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:Sveikatos apsaugos institucija. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritaria. 2006-09-15 raštas Nr.8-886.

Priešgaisrinės apsaugos institucija. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritaria. 2006-09-26 raštas Nr.474

Kultūros vertybių apsaugos institucija Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritaria. 2006-09-28 raštas Nr.2K-619

Apskrities viršininko administracija Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritaria. 2006-10-04 raštas Nr.4-1391.

Vietos savivaldos institucija Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritaria.2006-09-01 raštas Nr. 4840

Kiti poveikio aplinkai vertinimo subjektai. Nėra.

Pateiktas visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimas. Pranešimas apie PAV ataskaitą skelbtas laikraštyje „Naujos TĖVIŠKĖS ŽINIOS “, 2005-07-16 ir Kumpių kaimo, Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje.

2005-07-30 viešo svarstymo su visuomene protokolas. Viešas susirinkimas vyko UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ agrochemijos prekybinio sandėlio 2-ame aukšte esančioje pasitarimų salėje, adresu Verslo g. 9, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r..

Iš visuomenės motyvuotų pasiūlymų nei raštu, nei žodžiu negauta. Kitų pastabų dėl pateiktos PAV ataskaitos nebuvo. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius nerinktas, susirinkimo protokolą pasirašė UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ atstovas Kęstutis Gudas ir UAB „SWECO BKG“ atstovas Antanas Jurkonis.

Užsakovui – UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ pageidaujant, PŪV rengėjas – UAB „SWECO BKG“ 2006-04-21 raštu Nr.533 informavo fizinius ir juridinius asmenis tiesioginėje kaimynystėje su agrochemijos prekybiniu sandėliu nuosavybės teise turinčius žemės sklypus ir surengė 2006-05-31 aukščiau minėtose patalpose papildomą ataskaitos viešąjį svarstymą. Visuomenės motyvuotų pasiūlymų planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimui negauta. Susirinkime buvo nuspręsta :

1.šio susirinkimo protokolą pasirašyti kiekvienam susirinkimo dalyviui tam tikslui 2006-06-07 d. UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ agrochemijos prekybinio sandėlio pasitarimų kambaryje organizuotame papildomame susirinkime;

2.organizuojamo susirinkimo 2006-06-07 d. metu susirinkimo dalyviai reikalauja susipažinti/matyti: leidimą UAB„KESKO AGRO LIETUVA“ Kauno sandėlyje sandėliuoti 10t pesticidų, sklypo detalųjį planą su aiškinamuoju raštu ir objekto statybos techninio projekto inžinerinių tinklų suvestinį planą (su SAZ ribomis). Susirinkimo protokolą pasirašė susirinkimo pirmininkas-UAB „SWECO BKG“ projekto vadovas A.Jurkonis ir sekretorius-UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ atstovas J.Platonova.Susirinkimas, skirtas UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ agrochemijos prekybinio sandėlio rekonstrukcijos PŪVPAV ataskaitos papildomo viešo svarstymo susirinkimo, įvykusio 2006-05-31, protokolo pasirašymui įvyko 2006-06-07 UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ agrochemijos prekybinio sandėlio pasitarimų kambaryje (Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r.). Susirinkimo protokolą pasirašė susirinkimo pirmininkas-UAB „SWECO BKG“ projekto vadovas A.Jurkonis ir sekretorius-UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ atstovas J.Platonova, susirinkimo dalyviai E.Simonžentienė, R.A.Brazaitis, V.Garbenis. Susirinkimo protokole įrašytas susirinkimo dalyvių reikalavimas - „UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ planuojama ūkinė veikla jokiu būdu negali uždėti apribojimų jų turimai nuosavybei arba kitaip riboti jų, kaip žemės sklypų savininkų nuosavybės teisių turinio“(citata iš protokolo).Regiono aplinkos apsaugos departamento specialistai, nagrinėję poveikio aplinkai vertinimą. Algirdas Mikalauskas, Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vyriausiasis specialistas, +370 37 337509

Pastabos, sąlygos. 

Techniniame projekte numatyti atmosferos oro taršos monitoringo ir operatyvaus, besiribojančių objektų dirbančiųjų informavimo įvykus avarijai arba ekstremaliai situacijai, sistemą. Numatyti kompensacines priemones nuo galimų išmetimų į atmosferos orą, triukšmo ir mobilių taršos šaltinių.


Priimtas sprendimas

Aplinkosauginiu požiūriu pritarti UAB „KESKO AGRO LIETUVA“ agrochemijos prekybinio sandėlio rekonstrukcijai Verslo g. 9, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Įstatymo nustatyta tvarka informuoti visuomenę.