Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Priimti sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos

UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ naudotų tepalų perdirbimo cechas Jonavoje, Ruklos g.16a ir 14c. 2006-09-08 Nr.2000/98

2006-11-28

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“, J.Jasinskio g.6, Vilnius.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ naudotų tepalų perdirbimo cechas Jonavoje, Ruklos g.16a ir 14c.                              

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas. AUB „AV Consulting“ P.Vileišio g.9, Vilnius.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Kauno apskritis, Jonava, Ruklos g.16a ir 14c.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Projektuojamame ceche planuojama įdiegti pažangią kanadiečių firmos „Technology and Training Limited“ technologinę įrangą, kurios pagalba bus perdirbamos naudoto tepalo atliekos ir šio proceso metu bus gaunamas krosninis kuras, lengvų frakcijų benzinas ir koksas.Per metus numatoma perdirbti 15 000t naudoto tepalo atliekų ir gauti 10 8000t krosninio kuro, 2 100 t benzino ir 920 t kokso.

Numatoma sumontuoti 3 analogiškas technologines linijas, kurių vieną sudaro:

 • du lygiagrečiai sujungti terminio krekingo katilai su oru aušinamais deflegmatoriais;

 • dvi nuosekliai sujungtos reaktifikacinės kolonos;

 • kondensatorius su oriniu garų aušintuvu;

 • trijų fazių separatorius, atskiriantis po reaktifikatoriaus pasilikusias dujas, lengvus skystus angliavandenilius ir vandenį;

 • krekingo dujų sudeginimo įrenginys;

 • siurbliai;

 • ventiliatoriai.


Naudoti tepalai į įmonę bus atvežami trimis būdais: geležinkeliu, autocisternom, konteineriais.

Planuojama teritorija suskirstoma į sekančias darbo zonas:

 • naudotų tepalų priėmimo aikštelė;

 • vandens atskyrimo iš naudoto tepalo sistema;

 • naudoto tepalo krekingo zona;

 • krosninio kuro stabilizavimo zona;

 • proceso valdymo (operatorinės) zona.


Aplinkos oro užterštumo prognozė atlikta naudojantis taškinio aplinkos oro taršos šaltinių išmetimo skaičiavimo metodika. Teršalų pasiskirstymui pažemio sluoksnyje skaičiuoti naudota programa“Varsa“, skirta kenksmingų priemaišų maksimalių išmetimų skaičiavimui.

Įvertinus įmonės prognuozuojamą taršą, faktinė sanitarinė apsaugos zona nenustatoma, nes nė vieno teršalo maksuimali koncentracija pažemio sluoksnyje neviršija leistinų normatyvų. Įmonei nustatyta 1000m normatyvinė SAZ. Įmonė yra AB“Achema“ sanitarinėje apsaugos zonoje.


Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti:

1.Nuotekos

1.1.Buitinės nuotekos išleidžiamos į miesto tinklus.

1.2.Gamybinės nuotekos, susidariusios iš panaudotų tepalų atskiriant vandenį prieš išleidžiant į lietaus tinklus bus valomos biologiniuose valymo įrenginiuose.

1.3.Paviršinės nuo teritorijos ir stogų valomos vietiniuose valymo įrenginiuose, po to išleidžiamos į lietaus kanalizacijos miesto tinklus.


2.Aplinkos oras

Pagrindinė aplinkos oro taršos sumažinimo priemonė -kietųjų dalelių, išsiskiriančių kalkių iškrovimo metu mažinimui projektuojamas oro valymo įrenginys-rankovinis filtras ir numatytos oro taršos mažinimo priemonės esant nepalankioms teršalų sklaidos sąlygoms (mažinamos gamybinės apimtys, nevykdomas naftos produktų užpylimas į autocisternas). Angliavandenilių dujinė fazė iš krekingo katilo patenka į sudeginimo įrenginį , kurioje dujos sudega ir šalinamos per kaminą.


3.Dirvožemis

Poveikis dirvožemiui prognozuojamas tik tiesiant geležinkelio atšaką, montuojant svarstykles, estakadą, bei kitus įrenginius.

Naudotų tepalų priėmimo aikštelė bus padengta vandeniui nelaidžia danga, įrengti apsauginiai borteliai. Virš aikštelės įrengiama stoginė.


4.Biologinė įvairovė

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma esamuose pastatuose, nauji statiniai nebus statomi, biologinei įvairovei planuojama veikla įtakos neturės.


5.Triukšmas

Triukšmo padidėjimas neprognozuojamas.


Pateiktų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:


Sveikatos apsaugos institucija. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritariame Direktorius Gintautas Kligys Kauno visuomenės sveikatos centras 2006-06-29 raštas Nr.08-666.

Priešgaisrinės apsaugos institucija. Pritariame poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai. Aliekant projektavimo darbus griežtai vadovautis veikiančiais statybos techniniais reglamentais. 2006-07-04 raštas Nr.6-609 Jonavos PGT.

Apskrities viršininko administracija. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritaria. Kauno apskrities viršininko administracija 2006-06-30 raštas Nr.4-916. Viršininko pavaduotojas Valdemaras Šerkšnys

Vietos savivaldos institucija. Poveikio aplinkai ataskaitai pritaria. Jonavos rajono savivaldybės administracija 2006-08-04 raštas Nr.6B-25-2537

Kiti poveikio aplinkai vertinimo subjektai. Nėra

Pateiktas visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimas. Visuomenės pastabų ir pasiūlymų planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais per įstatymu nustatytą laikotarpį negauta (2006-09-05 Jonavos miesto seniūnijos patvirtinimas Nr.12J-76).

2006-06-10 viešo svarstymo su visuomene protokolas.

 

Regiono aplinkos apsaugos departamento specialistai, nagrinėję poveikio aplinkai vertinimą. Donata Bliudžiuvienė, Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaaus vyriausioji specialistė.

Pastabos, pasiūlymai

Techninio projekto sprendiniuose turi būti:

 • paviršinių nuotekų surinkimo sistemoje numatytos priemonės avariniam išleistuvo uždarymui, kad avarijos atveju būtų užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.

 • numatytos priemonės greta esančių pavojingų objektų apsaugai avariniu atveju.

 • atliktos pavojaus ir rizikos analizės,

 • išnagrinėtos galimų avarinių situacijų prognozės ir sudarytas avarijų likvidavimo planas.

 • nustatytos visos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ir pasekmėms likviduoti, kurios nurodytos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

Priimtas sprendimas

Aplinkosauginiu požiūriu pritarti UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ naudotų tepalų perdirbimo cecho Jonavoje, Ruklos g.16a ir 14c.poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.