Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Priimti sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos

Elektros ir elektroninės įrangos, pakuočių ir kitų atliekų tvarkymas. 2006-05-30 Nr.1189/54

2006-11-28

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB „Žalvaris“ Palemono g. 1, LT-52159, Kaunas. Tel. 837-490260, faks. 837-373478.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Elektros ir elektroninės įrangos, pakuočių ir kitų atliekų tvarkymas.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas. UAB „Ekokonsultacijos.“ J. Galvydžio g. 3, LT-08236, Vilnius, tel/faks. 85-2745491.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Kauno apskritis, Kėdainių miestas, Biochemikų g. 8.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. UAB „Žalvaris“planuoja pramoniniame rajone, buvusioje AB „Kėdainių biochemija“ teritorijoje vykdyti nepavojingų ir pavojingų atliekų surinkimą iš įmonių bei gyventojų.

Surinktas atliekas planuojama įmonėje išrūšiuoti, ardyti, apdoruoti, mechaniškai perdirbti, smulkinti, perpakuoti ir laikinai saugoti specialiai įrengtose patalpose bei saugojimo aikštelėje Sukaupus pervežimui reikiamą kiekį, atliekas planuojama išvežti galutiniam sutvarkymui į nepavojingas ir pavojingas atliekas naudojančias ar šalinančias įmones. Numatomos tvarkyti šios atliekos:

Elektros ir elektroninės įrangos - 25000t/metus, metalinės pakuotės – 5000t/metus, plastikinės pakuotės – 5000t/metus, stiklo pakuotės – 5000t/metus, alyvos atliekos – 5000t/metus, naftos produktais užteršti skudurai, pjuvenos, absorbentai, gruntas, vanduo; dažų, lakų, klijų, grunto atliekos; tirpiklių atliekos – 10000t/metus, vidaus degimo variklių oro, kuro ir tepalo filtrai – 4000t/metus, hidrauliniai amortizatoriai – 1000t/metus, pakuotės, užterštos pavojingomis atliekomis – 2000t/metus, kombinuotos pakuotės – 1000t/metus, sausieji galvaniniai elementai ir akumuliatoriai – 1000t/metus. seni, netinkami naudoti vaistai – 100t/metus, juodieji ir spalvotieji metalai - 6000t/metus, agrochemijos atliekos – 100t/metus, netinkamos naudoti cheminės medžiagos – 10t/metus, gyvsidabrio atliekos – 50t/metus.Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. Dulkių išmetimams sumažinti bus naudojami poliesterio pluošto kasetiniai filtrai su 10m² filtruojančio paviršiaus plotu. Dulkių kiekis ant filtro nustatomas slėgio daviklio ir garsinio įspėjimo sistema. Nuo filtro dulkės valomos automatiškai, pučiant suspausto oro srove atbuline filtravimui kryptimi .Dulkės surenkamos į 200 litrų maišus. Filtrai užtikrina išmetamųjų dulkių kocentraciją < 0,2mg/m³. Numatoma paviršinio lietaus nuotekų surinkimo nuo teritorijos ir vietinio valymo sistema. Išvalytos nuotekos, per UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuojamą kolektorių , išleidžiamos į Obelies upę. Paviršinių nuotekų monitoringas bus vykdomas 1 kartą per ketvirtį, mėginiai bus imami įrengtuose kontroliniuose šuliniuose prieš valymo įrenginius ir už jų. Atliktas ūkinės veiklos galimas poveikis žmonių sveikatai ir rekomenduota numatyti aplinkos oro taršos monitoringą.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados

Kauno apskrities viršininko administracija. Pritarta. 2006-04-03 Nr.4-448 Viršininkas Z, B. Kazakevičius.

Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis padalinys. Teritorijai paveldosauginiai reikalavimai netaikomi. 2006-04-07 Nr.2k-218 Vedėja I. Vaškelienė.

Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių filialas. Pritarta. 2006-04-14 Nr.78 Vyriausioji gydytoja O. Šulcienė.

Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Pritarta. 2006-05-02 Nr.213-VH-168 Viršininkas V. Stogevičius.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Pritarta. 2006-03-30 Nr.S-4-1-766-1 Administracijos direktorius R. Gailiūnas.

Visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimas. Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą išspausdintas Kėdainių rajono laikraštyje „Kėdainių garsas“ 2006-02-18, respublikiniame dienraštyje „Lietuvos aidas“ 2006-02-15 Nr.38, ir Kėdainių rajono savivaldybės skelbimų lentoje. Viešas svarstymas įvyko Kėdainių savivaldybėje 2006-03-06. Pasiūlymų ir prieštaravimų nepareikšta. Viešo visuomenės supažindinimo 2006-03-06 protokolas.

Regiono aplinkos apsaugos specialistai, nagrinėję poveikio aplinkai vertinimą Feliksas Vainorius, Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėjas.

Pastabos, sąlygos. Nėra.

Priimtas sprendimas. Aplinkosauginiu požiūriu pritarti „Elektros ir elektroninės įrangos, pakuočių ir kitų atliekų tvarkymo“ planuojamai ūkinei veiklai, Kėdainių m. Biochemikų g.8 teritorijoje, pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.