Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Priimti sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos

Metanolio agregato M-130 statyba. 2006-02- 20 Nr.189/12

2006-11-28

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. AB „Achema“, Jonlaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., LT-55550, tel.8349 56237, faks.8349 56911.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Metanolio agregato M-130 statyba.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas. KTU Cheminės technologijos fakulteto Fizikinės chemijos katedra. K. Donelaičio g. 73, LT-44029, Kaunas. Tel. 869940836, 837 324140, faks. 837 324144.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Kauno apskritis, Jonavos rajonas, Jonlaukio kaimas.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Numatomo agregato M-130 našumas - 380 t/parą arba 130000 t/metus rektifikuoto metanolio. Agregatas energotechnologinis, dujinių terpių ir reakcijų šiluma naudojama 4,02 MPa slėgio perkaitintiems vandens garams gaminti. Perkaitinti vandens garai bus naudojami sintezės ir cirkuliacinių dujų kompresorių garo turbinoms sukti bei technologijai. Objektas numatomas AB „Achema“ gamybinėje teritorijoje ir prijungtas prie visų bendragamyklinių žaliavų ir energijos tiekimo tinklų. Technologiniai įrengimai bus sumontuoti buvusio amoniako cecho vietoje. Pradėjus veikti objektui esamas metanolio agregatas bus sustabdytas ir nugriautas. Esamas rektifikacijos skyrius numatomas rekonstruoti darbui dvejomis lygiagrečiomis linijomis.

Objekte bus naudojama 15158,81 Nm3/h iš bendragamyklinio tinklo tiekiamų gamtinių dujų, 3000 Nm3/h deguonies ir 1500 Nm3/h CO2 iš karbamido cecho. Apytakiniu vandeniu aprūpins esami apytakiniai ciklai Nr.1 ir Nr.3. Apytakoje bus 3490,52 m3/h vandens. Giliai nudruskintą vandenį

tieks esamas cheminio vandens paruošimo skyrius. Objektui vandens garų gamybai reikės iki 23,75 m3/h Susidaręs garų kondensatas bus grąžinamas į cheminio vandens paruošimo skyrių. Agregato vandens poreikiams patenkinti reikės apie 50,0 m3/h Neries upės vandens. Buitinėms reikmėms numatoma sunaudoti 3,0 m3/ h geriamo vandens. Greta nurodytų žaliavų agregate bus naudojami periodiškai keičiami katalizatoriai, absorbentai, aparatų plovimo, kapitalinio remonto metu, priemonės ir kt. Pastoviai susidarančių technologinių kietų atliekų agregate M-130 nebus.
Metanolio agregate M-130 pastoviai susidarys gamybinės nuotekos, paviršinės ir ūkio buities nuotekos. Agregato kapitalinio remonto metu periodiškai susidarys gamybinės nuotekos, kurių kiekis 21,42m3/h. Paviršinių nuotekų 13,1 m3/h, ūkio buities 3,0m3/h. Visos nuotekos kanalizuojamos į įmonėje esančius atitinkamus kolektorius.
Pradėjus veikti objektui aplinkos orą terš 9 stacionarūs organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai. Į aplinkos orą bus išmetami azoto oksidai, anglies monoksidas, sieros dioksidas bei kiti organinės kilmės teršalai.

Pradėjus veikti metanolio agregatui M-130 aplinkos oro teršalų priežeminės koncentracijos, ties NSAZ riba svyruos: NOx 0,56- 0,79 DLK, CO 0,034- 0,056 DLK, SO2 0,0011- 0,0015 DLK.Atitinkamai sumacijos grupės NOx +SO2 indėlis bus 0,57- 0,80 DLK, grupės SO2 +HF 0,0013- 0,0016 DLK, grupės SO2 +PbO 0,0018- 0,0024 DLK, CO +cemento dulkės 0,03- 0,047 DLK, dimetilo eterio 0,06- 0,17 DLK, metanolio taršos kiekis mažės ir sieks 0,06- 0,15 DLK.

Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. Veiks dvi autonominės dujinių išlakų nukenksminimo sistemos: dujinių atliekų sudeginimo fakelas ir rektifikacijos dujinių atliekų kondensavimo įrenginiai bei papildomo valymo absorberiai. Siūlomos keturios papildomos poveikio mažinimo priemonės:

1.Kadangi NOx priežeminės koncentracijos ribos ir ateityje įmonės vystymą oro taršos atžvilgiu, rekomenduojama mažinti veikiančio amoniako cecho A1 vamzdinės krosnies (šaltinis Nr.139) maksimalius NOx išmetimus nuo 115mg/Nm3 iki ne daugiau 100mg/Nm3. Minėti išmetimai būdingi keičiant agregato apkrovas. Tam reikia baigti agregato kompiuterinio valdymo įdiegimo darbus siekiant išvengti technologinio režimo svyravimų kintant apkrovai.

2.Projektuojamame metanolio agregate M-130 vamzdinėje krosnyje naudoti degiklių konstrukciją, leidžiančią pasiekti 100 mg/Nm3 NOx koncentraciją išmetimuose (dvigubo oro padavimo degikliai ar analogiška konstrukcija).

3.Pirminės rektifikacijos dujines atliekas papildomai tikslinga sudeginti fakele. Sprendimo įgyvendinimui tiktų panaudoti mažo našumo dujopūtes ar analogiškus įrengimus, priemonės įgyvendinimas naikintų objekto teritorijos užterštumą lakiomis organinėmis medžiagomis.

4.Rektifikacijos skystųjų atliekų deginimui alternatyva gali būti jų panaudojimas papildomam CO ir vandenilio kiekiui gauti analogiškai žinomoms sintezės dujų gamybos technologijoms iš naftos produktų. Siūloma alternatyva panaikintų technologinę riziką deginti organines atliekas vamzdinėje krosnyje.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados

Kauno apskrities viršininko administracija. Pritarta. 2006-01-30 Nr.4-143 Viršininkas Z, B. Kazakevičius.

Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis padalinys. Pritarta. 2006-01-27 Vyriausioji specialistė R. Gudienė.

Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos filialas. Pritarta. 2006-01-30 Filialo vadovė J. Arbočienė.

Jonavos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Pritarta. 2006-01-27 Viršininkas V. Kolesnikovas.

Jonavos rajono savivaldybės administracija. Pritarta. 2006-01-27 Ekologė Rasa Ilonienė.

Visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimas. Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą išspausdintas Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos“2006-01-12 Nr.12. Viešas svarstymas įvyko Jonavos savivaldybėje 2006-01-26. Pasiūlymų ir prieštaravimų nepareikšta. Visuomenės informavimo planuojamos ūkinės veiklos PAV 2006-01-26 protokolas.

Regiono aplinkos apsaugos specialistai, nagrinėję poveikio aplinkai vertinimą Feliksas Vainorius, Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėjas.

Pastabos, sąlygos. Nėra.

Priimtas sprendimas. Aplinkosauginiu požiūriu pritarti metanolio gamybos agregato M-130 statybai AB „Achema“įmonės teritorijoje, pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.