Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

KONFERENCIJAI „LIETUVOS CHEMIJOS PRAMONĖS VYSTYMASIS, GALIMŲ EKSTREMALIŲ SUTUACIJŲ VALDYMAS IR EKOLOGIJA“ PASIBAIGUS

2013-03-28

              2013 m. kovo 21 d. Jonavoje vyko konferencija „Lietuvos chemijos pramonės vystymasis, galimų ekstremalių situacijų valdymas ir ekologija“. Konferencijoje pranešimus skaitė 14 lektorių.

              Konferencijoje dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros Avarijų prevencijos ir valdymo skyriaus vedėjas Gediminas Markauskas, Cheminių medžiagų skyriaus vyriausieji specialistai Viktoras Šeškauskas, Sigitas Beržinskas, Žilvinas Užomeckas ir Jonavos rajono agentūros vedėjas Kęstutis Celiešius.  

              Gediminas Markauskas skaitė pranešimą tema „Atsakingas pramonės veiklos vystymas“. Pranešėjas pateikė ypatingų ekologinių situacijų valdymo statistiką - paskutiniaisiais metais ekstremalių situacijų skaičius šalyje sumažėjo. Nurodė keletą pavyzdžių organizuojant avarijų ir jų padarytų padarinių aplinkai šalinimą. Pranešimo metu ypatingą dėmesį atkreipė į avarijų prevenciją, buvo pažymėta, kad ūkio subjektai, planuojantys gaminanti chemines medžiagas mažai skiria dėmesio Orhuso kovencijai. Konvencija įpareigoja kiekvieną valstybę užtikrinti teisę gauti informaciją, teisę visuomenei dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisė gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje. Tarp sričių, apie kurias teikiama informacija, įvardinamos atmosferos, vandens, dirvožemio, kraštovaizdžio būklė, planuojamos veiklos įtaka biologinei įvairovei. Pranešėjas pažymėjo, kad ūkio subjektas, atlikęs visas teisės aktuose numatytas procedūras, pradeda veiklą ir tik tuomet visuomenė pradeda reikšti nepasitenkinimą vykdoma veikla.

              Ūkio ministerijos Pramonės politikos skyriaus vedėjas dr. V.Skaržinskas pateikė pranešimą apie REACH  reglamento - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų įgyvendinimo ypatumus. Pranešėjas pateikė ES gyventojų apklausos duomenis apie požiūrį į chemines medžiagas, įsigaliojus reglamentui. 49 proc. ES gyventojų mano, kad ES valstybėse gaminamos, tiekiamos rinkai ar naudojamos cheminės medžiagos neturi neigiamo poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai.

              Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Prevencijos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Bučienė trumpai pristatė SEVESO II direktyvos Nr.2012/18/ES reikalavimus.

              AB “Achema“, AB“Lifosa“, Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto atstovai ir kiti lektoriai savo pranešimuose  pateikė informaciją apie įgyvendintas ir numatomas įdiegti priemones mažinančias galimybę įvykti avarijai, apie draugiškesnių aplinkai medžiagų naudojimą vykdomoje veikloje. 

              Lietuvos pramonininkų konfederacijos vyriausiasis analitikas A.Izgorodinas pranešime pateikė informaciją apie chemijos pramonės įtaką Lietuvos ekonomikai. Chemijos pramonės šakoje pagaminta ir realizuota produkcija sudaro apie 20 proc. Lietuvos Respublikos BVP. Lektorius trumpai apibūdino Lietuvos chemijos pramonės energetinio intensyvumo indeksą (GJ/BVP), kuris Lietuvos chemijos pramonėje pakankamai aukštas ir pažymėjo, kad dar yra nemažai galimybių mažinti energetines sąnaudas gaminamai produkcijai.